فرمت­های مقالات نشریه­ای متفاوت است اما بسیاری از آنها از طرح کلی IMRAD پیروی می­کنند که توسط کمیته بین­المللی سردبیران مجلات علمی مطرح شده است. چنین مقالاتی با چکیده شروع می­شوند، که خلاصه یک تا چهار پاراگرافی از مقاله است.

چاپ مقاله jcr

مقدمه پیشینه تحقیق را توصیف می­کند که بحثی درباره تحقیقات مشابه را نیز دربر می­گیرد. مواد و روش­ها یا بخش آزمایشی جزئیات علمی نحوه انجام تحقیق را فراهم می­اورد. بخش نتایج و بحث پیامد و الزامات تحقیق را بیان می­کند و بخش نتیجه­گیری تحقیق را در زمینه خود قرار می­دهد و موضوعاتی را برای تحقیق بیشتر ارائه می­دهد.

چاپ مقاله تضمینی